×

Ireland's PM Opens European Markets

Thursday, 24 Jan 2013 | 3:00 AM ET

Karen Cho takes you through the European market open where stocks have opened down.