×

The future of Europe and the euro: Joseph Stiglitz

Wednesday, 17 Aug 2016 | 7:13 AM ET

Nobel Laureate Joseph Stiglitz, "The Euro" author, talks about ways to safe the euro, including what Stiglitz calls the "flexible euro."