×

PETROBRAS CFO MONTEIRO SAYS CO KEEPS DIVESTMENT PLAN FOR 2017-2018 UNCHANGED

PETROBRAS CFO MONTEIRO SAYS CO KEEPS DIVESTMENT PLAN FOR 2017-2018 UNCHANGED