×

*KENYA'S PRESIDENT KENYATTA URGES POLICE TO USE RESTRAINT