×

*PDVSA SEEKING FINANCING FROM RUSSIA, CHINA - EXEC