CNBC Anchors and Reporters

Huileng Tan

Reporter

You can follow Huileng Tan on Twitter: @huileng_tan

More