Faruqi & Faruqi, LLP is Seeking More Cash for the Shareholders of Spartech Corp. (SEH)