Mitsubishi Electric to Launch SiC Module-Equipped CNC Drive Unit