×

Chinese Economy Next Enron: Chanos

7:05 AM ET Tue, 21 Sept 2010

Why the entire Chinese economy is the next Enron, explains James Chanos, Kynikos Associates.