×

Eckhard Cordes

9:55 AM ET Tue, 2 Aug 2011

Eckhard Cordes, CEO Metro AG