Tethys leaves Uzbekistan, says hello to Georgia

7:22 PM ET Mon, 13 Jan 2014

David Robson, Executive Chairman and President of Tethys Petroleum, describes the oil and gas firm's plan to exit Uzbekistan and enter Georgia.