Happy birthday Disneyland!

8:00 AM ET Fri, 22 May 2015

Disneyland pops the cork on its 60th anniversary celebration.